Compliance Penal

  • Home
  • /
  • Compliance Penal

Compliance Penal

El Compliance Penal constitueix el conjunt d’eines de caràcter preventiu amb l’objecte de prevenir la infracció de normes de caràcter penal i evitar d’aquesta manera, eventuals sancions que generin responsabilitat a l’empresa.
El Compliance Penal es troba regulat en l’articulo 31 bis del Codi Penal, on estableix l’obligació de les persones jurídica de comptar amb un model de prevenció de riscos penals. El propi article recull una sèrie d’elements indispensables que ha de contenir tot sistema de Compliance:
Noguero&Nogué Advocats
  • Identificar les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
  • Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes en relació amb aquelles.
  • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
  • Imposar l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
  • Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
  • Realitzar una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els faci necessari.